W ostatnich wpisach prezentowałam Państwu sposoby umożliwiające uniknięcie zapłaty zachowku, dlatego też dzisiaj przybliżę Państwu, w jaki sposób uzyskać należny zachowek.

            Jak powszechnie wiadomo pozasądowe rozwiązywanie sporów jest szybsze, łatwiejsze i przede wszystkim o wiele mniej kosztowne, niż rozwiązywanie ich przed sądem, dlatego też zachęcam Państwa, aby właśnie w pierwszej kolejności postawić na ugodowe załatwienie sprawy. W tym celu należy porozmawiać z osobą, która jest zobowiązana do wypłaty zachowku, czyli np. spadkobiercą testamentowym, czy też obdarowanym o jego obowiązku zapłaty zachowku, wskazując kwotę, jakiej się domagamy. W przypadku, gdyby rozmowa była niemożliwa zachęcam, aby przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego skierowali Państwo do ww. osób, wezwanie do zapłaty konkretnej kwoty tytułem zachowku. W wezwaniu należy wskazać, z jakiego tytułu domagamy się zapłaty i wyznaczyć odpowiedni termin, w którym zapłata zachowku powinna być dokonana.

            Jeżeli ugodowe załatwienie sprawy nie przyniosło skutków należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. W tym celu niezbędnym jest wniesienie do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy – pozwu o zapłatę/uzupełnienie zachowku.

Jak napisać pozew o zachowek?

Pozew o zachowek, jak każdy inny pozew powinien czynić zadość pewnym warunkom formalnym, tj. powinien zawierać:

– oznaczenie sądu, do którego jest skierowane – sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli kwota, której się domagamy jest niższa, niż 75.000 złotych właściwym będzie Sąd Rejonowy, a jeżeli wyższa Sąd Okręgowy;

– imię i nazwisko lub nazwę stron, wraz ze wskazaniem ich adresu zamieszkania i numeru PESEL Powoda, a także ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

– oznaczenie rodzaju pisma – pozew o zapłatę/uzupełnienie zachowku;

– oznaczenie wartości przedmiotu sporu – kwota pieniężna, której się domagamy;

– osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

– dokładnie określone żądanie;

– przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie;

– informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia;

– podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

– wymienienie załączników.

            W celu ułatwienia sporządzenia w właściwy sposób pozwu o zapłatę zachowku, w kolejny wpisie udostępnię dla Państwa wzór pozwu o zachowek.