Zachowek

Odsetki z tytułu powództwa o zachowek

Temat, który zostanie poruszony w dzisiejszym artykule jest bardzo ważny z punktu widzenia praktyki pracy w Kancelarii Radcy Prawnego. Dotyczy on bowiem zachowku czyli instytucji mającej na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Oznacza on wartość wyrażoną w pieniądzu, obliczoną w sposób określony w kodeksie cywilnym.

W pozwie o zachowek ważne jest właściwe sformułowanie treści powództwa, które to powinno zawierać informacje o tym na rzecz kogo ma zostać zasądzona kwota odpowiadająca wartości przysługującego stronie postępowania udziału co do zasady wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W orzecznictwie Sądu utrwalone zostały dwa odrębne stanowiska dotyczące ustalania odsetek w postępowaniu dotyczącym zachowku, a konkretnej stanowiska dotyczące wymagalności tychże odsetek.

  • Z pierwszego z nich możemy wywieść, iż roszczenie o zachowek jest roszczeniem bezterminowym i jego wymagalność należy ustalić w oparciu o regułę z art. 455 KC, który stanowi, iż w przypadku kiedy termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Co to oznacza ? Dłużnik powinien spełnić świadczenie dopiero w momencie otrzymania oficjalnego wezwania. Z powyższego wynika również, iż Odsetki ustawowe za opóźnienie należą się dopiero od daty wezwania zobowiązanego do zapłaty zachowku (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1976 r., III CRN 128/76).

  • Drugim stanowiskiem Sądu jest pogląd, iż skoro ustalenie wartości spadku w celu określenia zachowku oraz obliczenie zachowku następuje według cen z chwili orzekania o roszczeniu o zachowku, to odsetki od tak ustalonego świadczenia pieniężnego powinny być naliczane dopiero od daty wyrokowania w sprawie, skoro dopiero z tym momentem roszczenie o zapłatę – tak ustalonej kwoty – stało się wymagalne (uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 26 marca 1985 r., III CZP 75/84).

Podkreślić należy fakt, iż z drugim stanowiskiem wyrażonym w doktrynie może wiązać się celowe przeciąganie postępowania sądowego przez Pozwanych, celem jak najdłuższego odroczenia wydania przez Sąd ostatecznego wyroku.

Z praktyki pracy w Kancelarii Radcy Prawnego wiemy, iż Sądy najczęściej podzielają pogląd, iż w związku z faktem, iż roszczenie o zachowek jest roszczeniem bezterminowym odsetki ustawowe za opóźnienie należą się od daty wezwania zobowiązanego do zapłaty zachowku, o ile w tej dacie znane były okoliczności wpływające na wysokość należnego zachowku. Powyższe nie jest natomiast jedyną regułą, na co wskazuje zróżnicowane orzecznictwo sądowe.

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż Nasza Kancelaria cieszy się uznaniem wielu zadowolonych klientów, którzy powierzyli nam prowadzenie spraw spadkowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu niniejszych postępowań. Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższym tematem, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Kancelarią Bona Artis.

Tagi

Magdalena Matyasik-Feluś

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Posiadam prawie 20 – letnią praktykę w zawodzie radcy prawnego i prowadzeniu sporów na wokandach sądowych. Działając jako Zespół posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz wydziedziczenie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button